Prosessbistand ved alle typer offentlige anskaffelser

På oppdrag fra kommunene gjennomfører vi anskaffelsen fra A til Å og sørger for at anskaffelsen skjer i tråd med regelverkets grunnleggende prisnipper om:

 • Konkurranse
 • Likebehandling
 • Forutberegnelighet 
 • Etterprøvbarhet 
 • Forholdsmessighet

Vi bistår oppdragsgiver med å utarbeide konkurransegrunnlag og vurdere egnet avtaleform, kunngjøring av konkurransen på Doffin/TED, håndtere spørsmål og svar i tilbudsperioden, gjennomføre evaluering og innstille på valg av leverandør, tildeling og kontaktsignering.

Siden oppstarten i 2001 har Abakus gjennomført anskaffelser innenfor de fleste fagområder; bygg og anlegg, IKT, konsulentoppdrag, rammeavtaler på en rekke typer forbruksartikler og næringsmidler, forskjellige typer vikartjenester, teknisk drift, renovasjonstjenester,  vask og renhold. 

Juridiske tjenester knyttet til offentlige rett (anskaffelser, avtalerett, forvaltning, kommunelov o.l.)

Har du spørsmål knyttet til regelverket rundt offentlige anskaffelser, avtalerett, forvaltning og kommunelov kan vi bistå dere. 

Vi samarbeider med de beste advokatene i landet innenfor anskaffelsesregelverket, dersom det er behov for grundigere vurderinger.

Brukerundersøkelser og avtaleoppfølging

Som et ledd i oppfølging av avtaleporteføljen gjennomfører vi regelmessige brukerundersøkelser blant brukerne av avtalene. Undersøkelsene gir oss gode innspill om avtalen fungerer etter sin hensikt, og om det er behov for leverandøroppfølging. 

Undersøkelsen benyttes også som underlag for å beslutte om avtalen skal prolongeres eller ikke.

Les mer om våre rutiner knyttet til avtaleoppfølging og leverandørutvikling her.

Rådgivning

Vi kan bistå med rådgivning bl.a. knyttet til:

 • Avtalerett
 • Avtaleoppfølging
 • Avtale- og leverandørstrategi
 • Regelverk knyttet til offentlig støtte
 • Markedsdialog

Kurs

Abakus har lang erfaring med kurs, både digitalt og i klasseromssituasjoner. Vi utarbeider kursdokumentasjon og gjennomfører kurset etter en dialog med oppdragsgiver om kursets innhold. 

Vi har tidligere holdt kurs med bl.a. disse temaene:

 • Anbudsskriving  - råd og praktiske tips
 • Politikeropplæring om regelverket for offentlige anskaffelser
 • Ansatte i kommunen om regelverk og anskaffelsefaglig beste praksis
 • Rekvirenter og bestillere om bestillerkompetanse

Forhandlingsbistand

Våre medarbeidere har lang erfaring fra forhandlinger, og kan bistå med kompetanse i forbindelse med forhandlinger i konkurransesituasjoner eller i kontraktsforhandlinger.