Klima- og miljøhensyn i tildelingskriteriene kan erstattes med klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen, når det er klart at det gir bedre klima- og miljøeffekt, og dette må begrunnes i anskaffelsesdokumentene.

For å kunne bruke dette unntaket må oppdragsgiveren kunne begrunne at å stille krav gir en bedre klima- og miljøeffekt, men det er ikke krav til å spesifisere hvor mye bedre effekten må være.

Det kreves en konkret vurdering av hver anskaffelse for å avgjøre om det er klart at det er bedre å stille klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen. Oppdragsgiveren må kartlegge klimaavtrykket og miljøbelastningene, samt hvilke klima- og miljøhensyn som påvirker disse.

I Abakus har vi selvsagt fokus på miljø og bærekraft, og utfordrer våre oppdragsgivere til å tenke nytt og helhetlig. Vi forholder oss til de veiledninger og råd som gis fra DFØ og andre sentrale og lokale myndigheter, og er opptatt av å gi råd og veiledning til våre oppdragsgivere.

DFØs klima- og miljørisikoliste

DFØ har utarbeidet en kartlegging av klima- og miljørisiko knyttet til CPV-koder.  Listen gir en veiledende oversikt for de CPV-kodene som det ble kunngjort flest konkurranser under i 2022. For vurdering av sentrale klima- og miljøhensyn har DFØ tatt utgangspunkt i forklaringen i veilederen til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. For vurdering av klima har DFØ også tatt utgangspunkt i klimaintensiteten knyttet til anskaffelsen (tonn CO2-ekvivalenter per million kroner brukt på kjøp av varer og tjenester).

Les mer om dette her.

Kriterieveiviseren – veileder til bærekraftige krav

Kriterieveiviseren er et hjelpemiddel for å finne aktuelle krav og kriterier som er egnet til for å stille krav til leverandørene og det de skal levere. Veilederen er bygget opp med enkle steg og tar deg gjennom forskjellige valg, hvor du til sist kan laste ned kravbeskrivelser, kriterier, og hvordan kravene og kriteriene skal benyttes under evaluering og i kontraktsoppfølging.

Kriterieveiviseren finner du her.

Veileder til regler om klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser

Veilederen skal hjelpe offentlige oppdragsgivere med å ivareta klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser. Veilederen inneholder både generell regelverksveiledning, konkret veiledning for prioriterte innkjøpskategorier, eksempler og andre nyttige verktøy. Veilederen er under stadig utvikling og nye innkjøpskategorier blir stadig lagt inn. 

Veilederen finner du her.