Lov om offentlige anskaffelser

Alle anskaffelser, uavhengig av sektor, skal skje i tråd med Lov om offentlige anskaffelser. Anskaffelser innen de forskjellige sektorer er videre detaljregulert gjennom egne forskrifter.

Lov om offentlige anskaffelser

Forskrift om offentlige anskaffelser

Majoriteten av konkurransene Abakus gjennomfører, følger av Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA). 

Forskriften ble sist endret 1.1.2024 med hovedfokus på ivaretakelse av miljø og bærekraft.

Anskaffelsesforskriften

Forskrift om innkjøpsregler i forsyningssektorene (forsyningsforskriften)

Anskaffelser som dreier seg om forsyning kan følge forsyningsforskriften. Når kommunene skal gjøre anskaffelser knyttet til forsyning av f.eks. vann og avløp, kan disse anskaffelsene følge forsyningsforskriften.

Forsyningsforskriften skiller seg fra FOA først og fremst gjennom andre terskelverdier, men har også en videre adgang til å gjennomføre konkurranser med forhandlinger.

Forsyningsforskriften

Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd av 19.05.2006 nr. 16 (Offentleglova)

Utgangspunktet i offentleglova er at alle saksdokument i offentlig forvaltning er offentlige og åpne for innsyn. Det finnes dog noen unntak:

  • Dersom dokumentet inneholder opplysninger som er omfattet av taushetsplikt (for eksempel forretningshemmeligheter i tilbud), skal dette være unntatt fra retten til innsyn, jf. Offentleglova § 13.
  • § 23 i loven åpner for at det kan gjøres unntak av hensyn til det offentliges forhandlingsposisjon. For saker som gjelder anskaffelser, kan det gjøres unntak for innsyn i protokoll og tilbud frem til valg av leverandør er gjort.

Du finner loven her: Offentleglova

Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

I tilknytning til anskaffelser, er det først og fremst taushetsplikten knyttet til innsyn som gjør seg gjeldende, men andre forhold, som f.eks. habilitet er også regulert gjennom forvaltningsloven.

Forvaltningsloven

Klagenemda for offentlige anskaffelser

Ønsker du å klage på en anskaffelse? Eller har du oppdaget at en oppdragsgiver har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse?

Klagenemnda for offentlige anskaffelser håndterer klager som gjelder brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. 

Klagenemdas saksbehandling følger Forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser