KOFA ila nylig DFØ et overtredelsesgebyr for å ha foretatt en ulovlig direkteanskaffelse i sak 2023/0812. Bakgrunnen for saken var en direkteanskaffelse av abonnementsbaserte research-, analyse- og rådgivningstjenester på IT-området. 

I forkant av anskaffelsen hadde DFØ gjort markedsundersøkelser, og konkludert med at det ikke var andre enn leverandør som ble tildelt kontrakten som kunne tilby denne typen tjenester. Før kontraktsinngåelse ble dette intensjonskunngjort, og det kom ingen innsigelser.

Klager i saken, Radar Noway AS, skrev i sin klage at unntaksbestemmelsen for eneleverandørsituasjoner i foa §13-4 bokstav b ikke kunne brukes, da det var sannsynliggjort at det finnes flere enn én leverandør i markedet. DFØ mente på sin side at dette unntaket kom til anvendelse, og påpekte samtidig at det ikke var adgang til å ilegge et overtredelsesgebyr på en kontrakt som er intensjonskunngjort.

Det er ikke tvilsomt at anskaffelsen skulle vært kunngjort. Innklagede har foretatt seg lite for å verifisere om det eksisterte et marked for anskaffelsen, og hva markedet kunne tilby. Innklagede synes heller ikke å ha gjort en tilstrekkelig vurdering av hva vilkårene i unntaksbestemmelsen faktisk stilte krav om. I formildende retning taler at oppdragsgiver har foretatt en intensjonskunngjøring, som viser at innklagede ikke har hatt til hensikt å omgå regelverket. Innklagede mottok heller ingen innsigelser mot intensjonskunngjøringen - KOFA

KOFA skriver at bestemmelsen må tolkes restriktivt, og at det er opp til oppdragsgiver å bevise at vilkårene for å bruke unntaket er innfridd. De understreker at det må foretas en objektiv vurdering om det reelt sett kun er én leverandør som kan levere det som er etterspurt, og at dette må dokumenteres. Undersøkelsene som ble gjort av DFØ var ikke tilstrekkelig, slår KOFA fast. Unntaket kunne derfor ikke brukes, noe som medfører at direkteanskaffelsen var en ulovlig direkteanskaffelse. DFØ har blitt ilagt et overtredelsesgebyr på 112 245 kroner. Vedtaket kan leses i sin helhet ved å trykke på denne lenken.